Comănescu Mihai

Președinte C.A.

C.V. Comănescu Mihai

Declarație de avere

Declarație de interese

 

Mihail Ioan-Bogdan

Membru C.A.

C.V. Mihail Ioan Bogdan

Declaratie de avere

Declaratie de Interese

 

Raicu Helena Omna

Membru C.A.

C.V. Raicu Helena Omna

Declarație de avere 30 de zile de la numire

 

Bîldea Ioan

Membru C.A.

C.V. Bîldea Ioan

 

Grosu Mihai – Bogdan

Membru C.A.

C.V. Grosu Mihai Bogdan

Declarație de interese 30 de zile de la numire

Declarație de avere – 30 de zile de la numire

Declarație de interese – 30 de zile de la încetare

Declarație de avere – 30 de zile de la încetare

Declarație de avere

Declarație de Interese

Rodica Mândroiu

Membru C.A.

C.V. Rodica Mândroiu

Declarație de interese- încetare

Declarație de avere -încetare

Declarație de avere

Declarație de Interese

Marin Daniel

Membru C.A.

C.V. Marin Daniel

Declarație de avere

Declarație de Interese

Panișoară Alexandru

Mandat Încheiat

Membru C.A.

C.V. Panișoară Alexandru

Declarație de interese – final de mandat

Declarație de avere – final de mandat

Declarație de avere

Declarație de Interese