Comănescu Mihai

Președinte C.A.

C.V. Comănescu Mihai

Declarație de avere

Declarație de interese

 

Mihail Ioan-Bogdan

Membru C.A.

C.V. Mihail Ioan Bogdan

Declaratie de avere

Declaratie de Interese

 

Grosu Mihai – Bogdan

Membru C.A.

C.V. Grosu Mihai Bogdan

Declarație de avere

Declarație de Interese

Rodica Mândroiu

Membru C.A.

C.V. Rodica Mândroiu

Declarație de avere

Declarație de Interese

Marin Daniel

Membru C.A.

C.V. Marin Daniel

Declarație de avere

Declarație de Interese

Panișoară Alexandru

Mandat Încheiat

Membru C.A.

C.V. Panișoară Alexandru

Declarație de interese = final de mandat

Declarație de avere – final de mandat

Declarație de avere

Declarație de Interese