Grosu Mihai – Bogdan

Membru C.A.

C.V. Grosu Mihai Bogdan

Declarație de avere

Declarație de Interese

Rodica Mândroiu

Membru C.A.

C.V. Rodica Mândroiu

Declarație de avere

Declarație de Interese

Marin Daniel

Membru C.A.

C.V. Marin Daniel

Declarație de avere

Declarație de Interese

Panișoară Alexandru

Mandat Încheiat

Membru C.A.

C.V. Panișoară Alexandru

Declarație de interese = final de mandat

Declarație de avere – final de mandat

Declarație de avere

Declarație de Interese